Privaatsustingimused tööle kandideerijale alates 01.11.2019.

Käesolevaid privaatsustingimusi rakendatakse ainult juhul kui füüsiline isik edastab tööle kandideerimiseks isikuandmeid otse osaühingule L’Dolcevita veebikeskkonna www.dolcevita.ee ja/või muu sidevahendi kaudu ja/või paberkandjal üle andes. Eelnimetatud juhul on isikuandmete Vastutavaks töötlejaks OÜ L’Dolcevita. Juhul kui isikuandmed kandideerimiseks esitatakse veebikeskkonna cv.ee, cvkeskus.ee või muu tööle kandideerimist vahendava keskkonna kaudu, on OÜ L’Dolcevita vastava keskkonnaga sõlmitud lepingu alusel isikuandmete Volitatud töötleja ning andmete kogumisele ja töötlemisele kehtivad vastava keskkonna privaatsustingimused, mille kaudu isikuandmed edastati.

 1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ L’Dolcevita (edaspidi Vastutav töötleja), aadress Sepise 1, 11415 Tallinn, registrikood 10699449, e-post: klienditeenindus(at)dolcevita.ee.
 2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusel (EL) 2016/679 (Isikuandmete Kaitse Üldmäärus) ning teisi Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
 3. Vastutav töötleja kogub ja töötleb tööle kandideerinud füüsilise isiku (edaspidi Kandideerija) poolt värbamisprotsessi jooksul avaldatud isikuandmeid Kandideerija nõusoleku alusel.
 4. Isikuandmeid kogutakse eesmärgiga Kandideerijaga ühendust võtta, hinnata Kandideerija sobivust võimalikule pakutuvale töökohale ja valitule tööpakkumise tegemiseks. Kui Kandideerija osutub valituks, kogub ja töötleb Vastutav töötleja Kandideerija isikuandmeid edasi Töölepingu sõlmimise eesmärgil.
 5. Vastutava töötleja poolt kogutavad ja töödeldavad isikuandmed võivad hõlmata Kandideerija nime, sugu sünniaega, isikukoodi, e-posti aadressi, telefoninumbreid, elukoha aadressi ja muid tema karjääri, haridust, võimeid ning oskusi puudutavaid andmeid. Kõiki Vastutavale töötlejale teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena.
 6. Vastutav töötleja ei kogu ega töötle eriliigilisi isikuandmeid, sh. teavet Kandideerija rassi, etnilise päritolu,
  poliitiliste vaadete, usu, ametiühingutesse kuulumise, geneetika, biomeetria (kui kasutatav isikutuvastamise eesmärgil), tervise, seksuaalelu või seksuaalse orientatsiooni kohta.
 7. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juriidilisest isikust volitatud töötlejatele tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on lepingulised koostööpartnerid nagu E-maili teenuste ja serverimajutusteenuste pakkujad, sealhulgas, kuid mitte ainult: Telia Eesti AS, Zone Media OÜ.
 8. Vastutav töötleja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks koolitatud ja volitatud isikutel.
 9. Isikuandmeid säilitatakse 2 aastat alates nõusoleku andmisest. Kui Kandideerija on andnud eraldi nõusoleku Isikuandmete töötlemiseks seoses tulevikus avanevatele tööpakkumistele kandideerimisega, säilitatakse Isikuandmeid 5 aastat nõusoleku andmisest.
 10. Kandideerijal on igal ajal õigus tagasi võtta enda nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja nõuda oma andmete kustutamist. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud Isikuandmete töötlemise õiguspärasust.
 11. Kandideerija isikuandmete töötlemisega seotud teabe väljastamise, parandamise, andmete ülekandmise või kustutamise taotlusi saab esitada kirjalikus vormis, Kandideerija poolt digiallkirjastatult e-posti aadressile klienditeenindus(at)dolcevita.ee või paberkandjal allkirjastatult OÜ L’Dolcevita postiaadressile (Sepise 1, 11415 Tallinn).
 12. Juhul kui Kandideerija leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi on Kandideerijal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
Back to top